Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

>Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 2018-05-25T11:42:09+00:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Czysto.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy Christo Botewa 4A, (kod pocztowy 30-798) (zwana dalej Czysto.pl) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę kontrahentów, z którymi współpracuje na potrzeby prowadzonej działalności. Dane powyższe pozyskiwane są również na podstawie umów, kontraktów zawieranych z kontrahentami, głównie na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z powyższej działalności gospodarczej. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Czysto.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy Christo Botewa 4A, (kod pocztowy 30-798)
NIP: 679-27-22-113, REGON: 356531026 KRS 0000121251 Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, Kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Christo Botewa 4A, 30-798 Kraków
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Christo Botewa 4A, 30-798 Kraków lub email: biuro@czysto.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, zawieraniu i wykonywaniu umów, kontraktów, zobowiązań, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Czysto.pl można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.czysto.pl
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom Czysto.pl kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.
Więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.czysto.pl
6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
Więcej na temat kategorii danych osobowych przetwarzanych  można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.czysto.pl
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być klienci Czysto.pl, a to w celu wykonania zobowiązań, o których mowa w pkt. 4 wyżej.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych, również pod warunkiem wyrażenia zgody na przekazanie danych do w/w podmiotów.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Czysto.pl przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Czysto.pl- Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.czysto.pl
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
• kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@czysto.pl
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Christo Botewa 4A, 30-798 Kraków.
11. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), jak również podstawie umów, kontraktów zawieranych z kontrahentami, głównie na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z powyższej działalności gospodarczej.

12. Czysto.pl może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na ten temat znajdzie Pani/Pan pod adresem: www.czysto.pl

 

Pozdrawiamy, Czysto.pl Sp. z o.o.